PAS funcionari

El proper dia 4 de desembre són les Eleccions Sindicals a la Universitat per a l’elecció dels representants del PAS en els òrgans de participació del personal (Junta de PAS i Mesa Negociadora).

A continuació us presentem les línies generals del nostre programa, que al llarg dels propers dies anirem desenvolupant-vos.

PROPOSTES GENERALS

Finançament

Sol·licitar un finançament públic suficient per a les universitats que s’aproxime a la mitjana d’inversió de la Unió Europea.

Negociació col·lectiva

Consolidar el dret a la negociació col·lectiva de la universitat de forma articulada (taules d’universitat de comunitats autònomes i d’universitat estatal).

PROPOSTES ESPECÍFIQUES PAS

Relació de Llocs de Treball

Negociació i desenvolupament d’una ampliació de la relació de llocs de treball per adequar-la a les necessitats reals, assumir amb garanties el volum de treball actual i així poder oferir un servei de major qualitat.

Personal interí i laboral temporal

Consolidació i estabilització del personal interí i laboral temporal. Seguirem treballant en aquesta direcció, el nostre objectiu és aconseguir una plena estabilització i professionalització de tota la plantilla, amb la inclusió de mesures en els procediments selectius que afavorisquen l’ocupació segons la qualificació, experiència i formació.

Carrera professional

Promoció professional en el lloc de treball. Implantació de la carrera professional del personal funcionari interí i laboral temporal en igualtat de condicions a la del personal funcionari.

Promoció interna

Revisió i millora dels procediments de promoció interna, tot atenent a la qualificació, experiència i formació.

Retribucions

Recuperació i millora del poder adquisitiu, millora de les retribucions i recuperació de l’ocupació perduda.

Igualtat, prevenció i assetjament

Millora dels protocols en matèria d’igualtat, prevenció, assetjament laboral i sexual que promoguen el final de les discriminacions laborals i socials per raó de sexe, raça, religió o opinió.

Pla de formació

Proposar plans de formació contínua eficaços, tant en línia com presencials, que s’adapten a les necessitats del nostre treball i als canvis, que incloguen una dotació econòmica individualitzada i transparent per a la realització de cursos especialitzats destinats als col·lectius minoritaris.

Avaluació de l’Acompliment

Negociació de mecanismes de millora per agilitzar i simplificar els procediments de l’Avaluació de l’Acompliment, que faça menys complex i més àgil el sistema d’avaluació.

Acció social

Recuperació i millora dels plans d’acció social: fons d’ajuda social, fons d’ajuda a la formació, bestretes i plans de pensions.

Condicions laborals

Millorar les condicions laborals del PAS: permisos, llicències, flexibilització de la jornada de treball i implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals.

Desenvolupar el que disposa l’EBEP respecte de les jubilacions anticipades i les jubilacions parcials.

Recuperació de serveis

Recuperació de les funcions realitzades per empreses externes, amb la incorporació de les places necessàries en la RLT per assumir aquestes funcions.

Si el proper dia 4 de desembre ens dónes el teu vot a CCOO, els companys i companyes que composem la candidatura a la Junta de PAS ens comprometem a treballar per la consecució del programa.

Les llistes de CCOO es caracteritzen per la paritat i l’equilibri entre els diferents col·lectius de la Universitat perquè volem garantir que en els òrgans de participació dels treballadors estiguen representades totes les veus i col·lectius.

11 febrer 2019