COMITÉ SEGURETAT I SALUT-UMH

COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT DE LA UMH (CSS) .

El Comité de Seguretat i Salut (CSS) és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica als treballadors de les actuacions de la Universitat en matèria de prevenció de riscos laborals.

El dit comité va ser constituït el 19 de Maig de 1998 i el seu reglament aprovat el 7 de juliol de 1998.

El Comité de Seguretat i Salut està format per Delegats de Prevenció i un nombre igual de Representants designats per la Universitat.

Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l’àmbit dels òrgans de representació dels treballadors previstos en la Universitat, d’acord amb allò que s’ha arreplegat en el Capitule V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals ((llei 31/1995 i actualitzacions posteriors).

NOM I COGNOMS ÒRGAN DE DESIGNACIÓ CÀRREC E-MAIL
D. Óscar Reinoso García Administració President del Comité o.reinoso@umh.es
D. Rafael Gandia Balaguer Administració Vicepr. del Comité r.gandia@umh.es
D. Juan José Bolufer Pascual Administració   jbolufer@umh.es
D. Ángel Solanes Puchol Administració   angel.solanes@umh.es
D. Antonio Cardona lIorens Administració   antonio.cardona@umh.es
D. Gregorio Martínez Almodóvar Administració   gma@umh.es
D. Antonio Navarro Muñoz Administració   a.navarro@umh.es
D. Pere Berbel Navarro Administració   pere.berbel@umh.es
D. José Luis Micol Molina Administració   jlmicol@umh.es
D. Francisco Javier Andreu Rodríguez Administració   jandreu@umh.es
D. Antonio J. Verdú Jover Junta del PDI   ajverdu@umh.es
D. Salvador Sánchez Pérez Junta del PDI   salva@umh.es
D. José Barril Antuña Junta del PDI   jose.barril@umh.es
Dña. Carmen Sánchez Ardila Junta del PAS Secretaria del Comité carmen@umh.es
D. Alejandro Garea Ramos Junta del PAS   agarea@umh.es
D. Jesús Baños Anton Junta del PAS   jesus.banos@umh.es
Dña. M” Jesús Navarro Ríos Comité de Empresa   mjnavarro@umh.es
D. Juan Francisco Monge Ivars Comité de Empresa   monge@umh.es
D. Sergio Valero Verdú Comité de Empresa   svalero@umh.es
D. Manuel Sánchez Angulo Comité de Empresa   m.sanchez@umh.es
17 desembre 2018